ATLAS EĞĠTĠM ve SOSYAL HĠZMETLER A.ġ
KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNĠ
ATLAS EĞĠTĠM ve SOSYAL HĠZMETLER A.ġ bünyesinde bulunan Özel Atlas Ġlkokulu, Özel Atlas Ortaokulu, Özel Atlas Yıldırım Beyazıt Anaokulu, Özel Atlas KöĢk Anaokulu, Özel Atlas Altınoluk Koleji, Özel Hisarcıklıoğlu Fen Lisesi, Özel Hisarcıklıoğlu Anadolu Lisesi, Özel Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bundan sonra “Atlas Eğitim Kurumları” olarak anılacaktır. Unvanı : Atlas Eğitim ve sosyal Hizmetler A.ġ Mersis Numarası : 0102040838100001 Adresi : Yıldırım Beyazıt Mah. Olgunlar Cd. No:5 Melikgazi Kayseri Telefonu : 03522245700 Fax : 03522245700 e-posta adresi: bilgi@atlasegitim.com.tr Kayıtlı e Posta (KEP) : ozelatlasilkokuluortaokulu@hs01.kep.tr ozelatlaskoskokulu@hs01.kep.tr ozelatlasrehabilistasyon@hs01.kep.tr ozelatlasyildirimbeyazitanaokulu@hs01.kep.tr ozelhisarciklioglufenveanadolulisesi@hs01.kep.tr
BaĢta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kiĢisel verilerle ilgili düzenlenen "KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda siz değerli velilerimizi, öğretmenlerimizi, çalıĢanlarımızı, öğrencilerimizi, ziyaretçilerimizi, tedarikçilerimizi ve kurumumuzda çalıĢmak için baĢvuru yapan kiĢileri bilgilendirmek istiyoruz.
Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kiĢisel verilerinizin iĢlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.
Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kiĢisel verilerinizin alınma Ģekilleri, iĢlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en Ģeffaf Ģekilde bilgilendirmektir.
7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, velilerimizin ve öğrencilerimizin eğitim hizmetlerimizden yararlanması amacıyla, kiĢisel verilerini tarafımızla paylaĢması halinde, Atlas Eğitim Kurumları Veri Sorumlusu sıfatıyla, kiĢisel bilgileriniz kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerimizi devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiĢtirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kiĢilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaĢabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer Ģekillerde iĢleyebileceğiz. Atlas Eğitim Kurumları nezdinde kayıt altında bulunan ve saklanan verilerin güvenliği ile yetkisiz kiĢilerin eriĢiminin engellenmesi, yine Atlas Eğitim Kurumları tarafından her türlü idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle gerçekleĢtirilmektedir.
KiĢisel verilerin tanımı
Atlas Eğitim Kurumları tarafından toplanan veya iĢlenen kiĢisel veriler;
Atlas Eğitim Kurumları tarafından sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri ve yürütülen eğitim- öğretim faaliyetleri kapsamında toplanan ve/veya iĢlenen KiĢisel Veriler; Kimlik, ĠletiĢim, Lokasyon, Özlük, Hukuki ĠĢlem, MüĢteri ĠĢlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, ĠĢlem Güvenliği ,Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri, Diğer Bilgiler-Aileye ĠliĢkin Bilgiler, Diğer Bilgiler-Aday Öğrenci Bilgileri, Diğer Bilgiler-Acil Durumda Aranacak KiĢi Bilgileri, Diğer Bilgiler-Öğrenci Eğitim Bilgileri ve Değerlendirmeler, Diğer Bilgiler-Öğrenci Özlük Bilgileri, Diğer Bilgiler-Ġmza Eğitim Kurumu tarafından verilecek burs ve her türlü mali yardım konularında kullanılmak üzere velinin sahip olduğu gayrimenkul ve kira bilgi ve belgeleri, kira rayiç bilgileri, maaĢ ve aylık gelir bilgileri, sahip olunan mal varlığına dair bilgiler ile Eğitim Kurumu tarafından sunulacak hizmetlerin kalitesi ve sürekliliğini sağlayacak, gerekli diğer bilgileri ile; Öğrencilerimizin ilköğretim bilgileri, ilköğretim diploması bilgileri, okula giriĢ puanları, E-okul bilgileri, T.C Devleti tarafından Atlas Eğitim Kurumlarına bağlı okullara kesin kayıt yaptırmak için uygulanan ve öğrencilerimizin girdikleri her türlü sınavların ( LGS, Bursluluk, Kayıt Kabul vb.) sonuç puanları, okul ücretlerinin ödenmesi ile ilgili banka ve banka hesap bilgileri, banka ödeme bilgileri, banka ödeme dekontları, okuldaki eğitim hayatı boyunca öğrencinin aldığı notlar, yaptıkları proje ve ödevler, sunumlar, katıldıkları kulüp çalıĢmaları ve sosyal, sanatsal & sportif faaliyetler, öğrencilerimizin yüksek öğretim hayatlarına devam edebilmeleri için girdikleri YKS, TYT, AYT Bursluluk, Kayıt Kabul vb. sınavları ve bu sınavlardan aldıkları baĢarı puanları ile sıralamaları, , öğrencilerimizin geçiĢ yaptığı diğer orta öğretim kurumlarının isimleri, geçiĢ puanları vb. bilgiler ile Okulun yürürlükte olan mevzuat kapsamında almak zorunda olduğu öğrencinin sağlık durumu ile ilgili sağlık verileri, psikolojik rahatsızlıklar ve olası acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek, genel sağlık bilgileri, aile fertlerinin hastalık ve genetik rahatsızlık bilgileri, aĢı bilgileri, kan grubu, alerji ile tedavi anında gerek duyulması muhtemel her türlü sağlık bilgisi toplanmaktadır. Toplanan tüm sağlık verileri kanunların emrettiği hususlar saklı kalmak kaydı ile okul doktoru ve yetkili sağlık personeli ile acil durumlarda yetkili makamlar ve ilgili sağlık birimleri ile paylaĢılacaktır. Velilerin/vasilerin meslek bilgileri ile sosyo-ekonomik durumları ile ilgili bilgiler, iletiĢim bilgileri, (adres, cep telefonu, telefon, belge-geçer ve e-posta adresi) vb. bilgilerdir.
KiĢisel verilerinizin iĢlenme amaçları ve hukuki sebepleri;
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatının gerekliliklerini yerine getirme ve okul kurallarına uygun olarak faaliyet gösterme amacı baĢta olmak üzere, öğrencilerimize müfredat dâhilinde eğitim ve öğretim hizmeti verilebilmesi, öğretmenlerimizin hazırlayacağı ders programlarının, ders içeriklerinin oluĢturulması, eğitim materyallerinin (uygulama, e-kitap, e-ödev vb uygulama ve materyaller) oluĢturulması, öğrenci iĢlemlerinin yerine getirilmesi, rehberlik süreçlerinin ve hizmetlerinin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, okulumuzun bilgisayar sistemlerinin, programlarının ve/veya veri tabanının öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve Atlas Eğitim Kurumlarında, eğitim ve öğretim hayatının devamının ve sürekliliğinin sağlanmasını temin için doğru, güvenli, iĢler bir Ģekilde iĢletilmesi amacıyla, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerin/vasilerin Atlas Eğitim Kurumlarına bağlı okullarda, Okul personelinin kullandığı bilgisayar programlarının, uygulamalarının, mobil uygulamaların, web sitesinin güncellenmesi, çalıĢtırılması ve bu sayılan kiĢilerin kullanımını temin etmek, yine Eğitim öğretim ile ilgili hizmetlerine dair
iĢlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliĢtirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleĢmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araĢtırmaları yapılması, planlama, istatistik, müĢteri memnuniyeti çalıĢmaları, güvenliğin sağlanması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kiĢisel verileriniz iĢlenmektedir.
KiĢisel Verilerin, toplamasının hukuki sebebi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı ve müfredat kapsamında okul olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, bu faaliyetler kapsamında gerek öğrenciler, gerek öğretmenler, gerek çalıĢanları, gerekse de tedarikçi ve alt yüklenicileri ile kurduğu ve/veya kuracağı iliĢkilerin devamının sağlanmasıdır.
KiĢisel verilerin toplanma yöntemi:
KiĢisel verileriniz,
Birimlerimiz tarafından okula ön kayıt ve/veya kesin kayıt anında, okulun resmi web sitesi olan www.atlasegitim.com.tr isimli resmî web sitesi, K12NET web site ve uygulaması veya benzeri muhasebe otomasyonlarında, üzerinde gerek öğrenciler, gerek öğretmenlerin gerekse çalıĢan personelin kendilerine özel Ģifre ile giriĢ yaptığı alanlar, web sitemizde yayınlanan ve okullarımızda yapılan online sınavlar, yıl içinde düzenlenen bursluluk sınavları, kurumsal kampanyalar özel akademik programlar ve birimlerin düzenlediği sempozyum/yarıĢma gibi organizasyonlar için doldurulan kayıt formları, öğrencilerin ve öğretmenlerin Atlas Eğitim Kurumlarına bağlı okullara gönderdikleri e-postalar, mektuplar, yazıĢmalar, K12NET Sistemi (öğrencilerin okula kayıt sürecinin yönetildiği sistem) isimleriyle kullanılan bilgisayar programları ve uygulamaları ile toplamaktadır.
ĠĢlenen Verilerin Aktarılması ve PaylaĢılması
Atlas Eğitim Kurumları tarafından toplanan ve iĢlenen kiĢisel veriler, yasal mevzuatlar kapsamında ve Atlas Eğitim kurumlarının yükümlülükleri gereği, Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ile diğer tüm yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluĢlar, gerekli hallerde hastane, poliklinik vb. sağlık kuruluĢları, doktor, hemĢire vb. sağlık personeli ile Atlas Eğitim Kurumları'nın ticari faaliyetleri kapsamında, öğrencinin sağlık bilgileri (Özel Veriler) hariç olmak üzere (Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydı ile) hukuk büroları, mali müĢavirlikler, danıĢmanlar, denetçiler, tedarikçiler, çözüm ortağı veya Atlas Eğitim Kurumları'nın hissedarı olduğu veya Atlas Eğitim Kurumları'na hissedar olan Ģirket ve Ģahıslar ile yalnızca açık rıza bulunması halinde 3.kiĢilere aktarılabilecektir. KiĢisel veriler, Atlas Eğitim Kurumları ile akdedilen veya akdedilecek sözleĢme kapsamında verilecek hizmetler ile ilgilisi olan taraflarla ilgili olduğu ölçüde paylaĢılmaktadır.
Atlas Eğitim Kurumları'nın 3. kiĢilerden topladığı KiĢisel Veriler;
Atlas Eğitim Kurumları olarak, bilgisayar programlarımızı/uygulamalarımızı yazan yazılım firmalarından, yukarıda saydığımız kiĢisel verilerinizin tamamını veya bir kısmını toplayabiliriz. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kiĢisel verilerin aktarılabileceği kiĢi/kuruluĢlar: KiĢisel Verileriniz; Okullarımızın dâhil olduğu Ģirket içindeki ilgili kiĢilere, Ģirket ortaklarımız ve bunların iĢtiraki hissedarları, Milli Eğitim Bakanlığı birimleri, Vergi Dairesi, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluĢlara, açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kiĢilere; aktarılabilecektir.
KiĢisel Verilerin Atlas Eğitim Kurumları tarafından Saklanması ve Güvenliğinin Temin Edilmesi ile Saklanma Süresi;
Okul, KiĢisel Verilerinizin hukuka aykırı olarak iĢlenmesini önlemek, KiĢisel Verilerinizi hukuka aykırı olarak eriĢilmesini önlemek, KiĢisel Verilerinizin muhafazasını sağlamak, amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini ve teknik, idari önlemleri alacaktır. T.C. Kanunları ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı kapsamında iĢbu bilgilendirme metninde yer alan ve süresiz olarak saklanması gereken kiĢisel verileriniz süresiz olarak Okul tarafından saklanacaktır. Diğer hususlar ATLAS EĞĠTĠM KURUMLARI KĠġĠSEL VERĠ SAKLAMA VE ĠMHA POLĠTĠKASI’nda belirlenmiĢtir.
Bu haller dıĢında veri sahiplerinin, Atlas Eğitim Kurumları tarafından iĢlenen ve saklanan verilerinin silinmesi, yok edilmesi ve/veya anonim hale getirilmesini talep hakları yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.
Kanun'un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız;
Atlas Eğitim Kurumlarına baĢvurarak;
KiĢisel veri iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme,
KiĢisel verileriniz iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme,
KiĢisel verilerinizin iĢlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
KiĢisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dıĢında aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme,
KiĢisel verilerinizin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ ise düzeltilmesini isteme,
Kanun'un 7. maddesinde öngörülen Ģartlar çerçevesinde kiĢisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kiĢisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kiĢilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan iĢlemlerin bildirilmesini isteme,
kiĢisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kiĢisel verilerinizin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
KiĢisel Verilerin Güvenliği
Atlas Eğitim Kurumları, kiĢisel verilerin,
Hukuka aykırı olarak iĢlenmesini önleme,
Hukuka aykırı olarak eriĢilebilmesini önleme,
Muhafazasını sağlamaya yönelik olarak, verilere eriĢim izni olan yetkili personellerin bilgilendirilmesi ve gizlilik sözleĢmeleri ile güvence altına alınması, elektronik ortamda bulunan veriler ile ilgili gerekli teknik Ģifreleme ve muhafaza iĢlemleri, fiziki olarak eriĢimin elektronik kart sahibi ve yetkilendirilmiĢ personel aracılığı ile yapılabilmesi gibi teknik ve idari tedbirleri almıĢtır.
Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Atlas Eğitim Kurumlarınca yapılacak masrafları, KVKK'nın “Veri sorumlusuna baĢvuru” baĢlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.
Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleĢmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleĢmenin taraflarına ait kiĢisel verilerin iĢlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Atlas Eğitim ve Sosyal Hizmetler Aġ'nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kiĢi tarafından alenileĢtirilmiĢ olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri iĢlemenin zorunlu olması, ilgili kiĢinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Atlas Eğitim Kurumları'nın meĢru menfaatleri için veri iĢlenmesinin zorunlu olması, hallerinde açık rıza almaksızın kiĢisel verileri iĢleyebilme hakkı mevcuttur. Yayımlanan
veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Atlas Eğitim Kurumları tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kiĢilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Atlas Eğitim Kurumları'nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Atlas Eğitim Kurumları, söz konusu Verileri ilgili kiĢilere açıklamaya, vermeye, iĢlemeye ve aktarmaya yetkilidir. KiĢisel Veri Sahiplerinin Atlas Eğitim Kurumlarına BaĢvuruları Atlas Eğitim Kurumları, yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında mevcut hakların kullanılması noktasında, veri sahiplerinin veya ibraz edilecek geçerli ve noterlikçe düzenlenmiĢ vekaletnameye sahip yasal temsilcilerinin taleplerini, kimliklerinin tespiti sağlanmak kaydı ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, yetkili resmi kurumlarca düzenlenmiĢ kimlik belgesi yerine geçer evrak) Atlas Eğitim Kurumları'na hitaben yazılacak web sitemizdeki http://atlasegitim.com.tr/kurumsal-KVKK“KVKK BaĢvuru Formu” ile iĢleme alır. Atlas Eğitim Kurumları yine yürürlükteki yasal mevzuattaki hükümler çerçevesinde gerekli bilgilendirme ve talep edilen iĢlemin gerçekleĢtirilmesini sağlar. Atlas Eğitim Kurumları zaman zaman iĢbu KiĢisel Verilerin Korunması ile ilgili aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu bilgilendirme yazısı içeriğini güncelleyebilir ve mevzuatta meydana gelecek değiĢiklikleri dikkate alarak ilave bilgilendirmeler yapabilir. Bu kapsamda zaman zaman web sitemizi ziyaret ederek KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak hazırladığımız bilgilendirmeyi dikkatle okumanızı rica ve tavsiye ederiz. ġirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlananlar, bütün bu Ģartları okumuĢ ve kabul etmiĢ sayılırlar. Atlas Eğitim Kurumları